Νομοθεσία

Περιγραφή Νομικού κειμένου Εθνικό πρόγραμμα Φ.Ε.Κ. Δημοσίευσης Παραπομπή νομικού κειμένου Αριθμός νομικού κειμένου Επισυναπτόμενο αρχείο
Πιστοποίηση Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικης Φροντίδας του Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και ΜΚΟ Εθελοντικού Χαρακτήρα Αρ.Φ. 1163, τ. Β, 10-04-2012 Κ.Υ.Α. Αριθ. Γ.Π:Π(2)γ/οικ. 34029/22-03-2012 file1.pdf
Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις Αρ.Φ. 236, τ. Α, 20-10-98 Νόμος υπ. Αριθ. 2646/15-10-98 file2.pdf
Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων,των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας,της πορνογραφίας ανηλίκων και γενικότερα της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και αρωγή στα θύματα των πράξεων αυτών Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες Αρ. Φ. 248, τ. Α, 15-10-2002 Υ.Α. Αριθμ. 3064 file4.pdf
Προστασία και αρωγή στα θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 249, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα, κατά το άρθρο 12 του Ν.3064/2002 (ΦΕΚ Α' 248) Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες Αρ. Φ. 204, τ. Α, 28-8-2003 Π.Δ. υπ. Αριθμ. 233 file5.pdf
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την προστασία και αρωγή των θυμάτων εμπορίας ανηλίκων Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες Αρ. Φ. 173, τ .Α, 25-8-2008 Νόμος υπ. Αριθμ. 3692 file6.pdf
Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες Αρ. Φ. 80, τ. Α, 1-4-2014 Νόμος υπ. Αριθμ. 4251 file7.pdf
Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες Αρ. Φ. 215, τ. Α, 11-10-2013 Νόμος υπ. Αριθμ. 4198 file8.pdf
Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες Νόμος υπ. Αριθμ. 3386 Κ.Υ.Α. Αριθ. Γ.Π:Π(2)γ/οικ. 34029/22-03-2012 file9.pdf
Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες Aρ. Φ. 158, τ. Α, 20-9-2010 Νόμος υπ. Αριθμ. 3875 file10.pdf
Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρόθεση (Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2004/80/ΕΚ του συμβουλίου της Ευρωπαικής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2004) και άλλες διατάξεις Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες Αρ. Φ. 231 τ. Α, 18-12-2009 Νόμος υπ. Αριθμ. 3811 file11.pdf
Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας Ανθρώπων Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες Αρ. Φ. 266, τ. Α, 10-12-2013 Νόμος υπ. Αριθμ. 4216 file12.pdf
Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας Ανθρώπων Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες Αρ. Φ. 266, τ. Α, 10-12-2013 Νόμος υπ. Αριθμ. 4216 file12.pdf
Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την ενίσχυση της τριμερούς συνεργασίας για την καταπολέμηση του εγκλήματος και ιδιαίτερα του διασυνοριακού εγκλήματος μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες Αρ. Φ. 69, τ. Α, 10-3-2000 Νόμος υπ. Αριθμ. 2814 file13.pdf
Κύρωση της Συμφωνίας περί Συνεργασίας για την πρόληψη και την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και του προσαρτημένου σ' αυτήν Καταστατικού Χάρτη οργάνωσης και λειτουργίας του Περιφερειακού Κέντρου της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώ Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες Αρ. Φ. 271, τ. Α, 19-12-2000 Νόμος υπ. Αριθμ. 2865 file14.pdf
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών που μετέχουν στην Οικονομική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου για συνεργασία στην καταπολέμηση του εγκλήματος και ιδιαίτερα των οργανωμένων μορφών του Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες Αρ. Φ. 138, τ. Α, 27-6-2001 Νόμος υπ. Αριθμ. 2925 file15.pdf
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της δημοκρατίας της Τουρκίας για τη συνεργασία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Τουρκίας για την καταπολέμηση του εγκλήματος Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες Αρ. Φ. 139, τ. Α, 27-6-2001 Νόμος υπ. Αριθμ. 2926 file16.pdf
Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Δημοκρατίας της Αλβανίας σχετικά με την εφαρμογή της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας περί συ Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες Αρ. Φ. 98, τ. Α, 29-4-2011 Νόμος υπ. Αριθμ. 3962 file17.pdf
Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες Αρ. Φ. 248, τ. Α, 22-10-2001 Νόμος υπ. Αριθμ. 2952 file19.pdf
Ανάθεση του Συστήματος Διαχείρισης Αιτημάτων Στέγασης των αιτούντων άσυλο αλλοδαπών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες Αρ. Φ. 2016, τ. Β, 9-9-2011 Υ.Α. Αριθμ. Π2δ/Γ.Π. 93510 file23.pdf
Ορισμός Αστέγου Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες Αρ. Φ. 41, τ. Α, 1-3-2012 Νόμος υπ. Αριθμ. 4052, Άρθρο 29 file22.pdf
Παροχή προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες Αρ. Φ. 82, τ. Α, 14-4-2006 Π.Δ. υπ. Αριθμ. 80 file24.pdf
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη (ΕΕL 31/6.2.2003) Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες Αρ. Φ. 251, τ. Α, 13-11-2007 Π.Δ. υπ. Αριθμ. 220 file25.pdf
Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) από ιδιώτες κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και Μ.Φ.Η. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Ηλικιωμένοι Αρ. Φ. 1136, τ. Β, 06-07-2007 Υ.Α. Αριθμ. Π1γ/οικ. 81551/25-06-2007 file3.pdf
Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις Οικογένεια παιδί και νεότητα Αρ. Φ. 232, τ. Α, 24-10-2006 Νόμος υπ. Αριθμ. 3500 file18.pdf
Για την κύρωση της Σύμβασης των Ενωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών Οικογένεια παιδί και νεότητα Αρ. Φ. 39, τ. Α, 1-4-1983 Νόμος υπ. Αριθμ. 1342 file20.pdf

Σελίδες

e-pronoia - Για τον πολίτη

 

Newsletter

Παρακαλώ εισάγετε το e-mail σας.
Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.