Νομοθεσία κοινωνικής πολιτικής

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την επέκταση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας

Την εγκύκλιο που επισφραγίζει την επαναφορά της αρχής της επεκτασιμότητας των συλλογικών συμβάσεων εργασίας από τον Αύγουστο υπέγραψε στις 13 Ιουνίου η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Έφη Αχτσιόγλου. Η εγκύκλιος καθορίζει τον έλεγχο των προϋποθέσεων για την επέκταση και την κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτικής, για το σύνολο των εργαζομένων ενός κλάδου, της συλλογικής σύμβασης εργασίας η οποία έχει υπογραφεί από εργοδοτική συνδικαλιστική οργάνωση και δεσμεύει εργοδότες που απασχολούν τουλάχιστον το 51% των εργαζομένων του κλάδου.

Εγγραφή σε οικογενειακό ιατρό του ΕΣΥ

Ο οικογενειακός ιατρός είναι μια νέα, δωρεάν λειτουργία του ΕΣΥ. Aποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του ατόμου με το Εθνικό Σύστημα Υγείας και μεταξύ άλλων λειτουργεί ως σύμβουλος υγείας και πλοηγός του σε αυτό. Στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εγγραφής του πληθυσμού σε Οικογενειακό Ιατρό (Γενικό Ιατρό ή Παθολόγο, Παιδίατρο), το Υπουργείο Υγείας σας ενημερώνει ότι έχετε αυτόματα αντιστοιχισθεί και πρέπει να υποβάλετε αίτηση εγγραφής σε διαθέσιμο Οικογενειακό Ιατρό της επιλογής σας.

Ετήσια έκθεση 2018 του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοικτών δεδομένων (σε δημόσια διαβούλευση)

Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δια της Υπουργού κ. Όλγας Γεροβασίλη, έθεσε τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 σε δημόσια διαβούλευση την ετήσια έκθεσή του για την Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση των δεδομένων σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 12Γ του Ν. 4305/2014.

Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής Τροπολογία του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής για την αναπροσαρμογή και θέσπιση παραβόλων, τελών και προστίμων των πολιτών τρίτων χωρών κλπ

Ο Υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Μπαλάφας, στο πλαίσιο της συζήτησης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ "περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό" και άλλες διατάξεις», ανακοίνωσε στις 5 Ιουνίου 2018, στην Ολομέλεια της Βουλής, τη μείωση των παραβόλων των νομίμων μεταναστών τρίτων χωρών καθώς τα υφιστάμενα δεν συμβαδίζουν με την αρχή της αναλογικότητας.

Συγκρότηση του νέου Συντονιστικού Οργάνου για τη Μαθητεία

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 318/4/6/18 η απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστα Γαβρόγλου, για τη συγκρότηση και τον ορισμό μελών του Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Μαθητείας (Ε.Σ.Ο.Μ.).

Σε δημόσια διαβούλευση Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Στη δημόσια διαβούλευση αναρτήθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις για τη βελτίωση της θέσης των εργαζομένων και την πληρέστερη προστασία των δικαιωμάτων τους.

Έναρξη λειτουργίας ΠΕΚΑ Κεντρικής Μακεδονίας

Τη Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018 έγινε η έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Το νέο ελεγκτικό κέντρο αποτελεί την αρχή της οργανωτικής συγκρότησης του ελεγκτικού μηχανισμού ΕΦΚΑ που περιλαμβάνει συνολικά έντεκα (11) ΠΕΚΑ. Η υλοποίηση του έργου σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και της αδήλωτης εργασίας με σκοπό τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας.

Υπουργική απόφαση για την τροποποίηση του Πίνακα Μη Αναστρέψιμων Παθήσεων

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β, 1560/8-5-2018) η υπουργική απόφαση «Αντικατάσταση του Πίνακα παθήσεων που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες και για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον της Φ.80000/οικ.2/1 (Φ.Ε.Κ.Β' 7/2018, ΑΔΑ: ΩΣΑΦ465Θ1Ω-ΧΟΕ) υπουργικής απόφασης».

Πληροφορίες για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

Θεσμικό πλαίσιο: 1. Νόμος 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 2. Y.A 61621/Δ5.2643/2016 (ΦΕΚ 56/Β/2017) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Aπό 10/2/2018, η υποβολή αιτήσεων προς το Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης (https://kalo.yeka.gr).

Κοινοποίηση νέων διατάξεων περί ιθαγένειας (Ν.4531/2018) από το Υπουργείο Εσωτερικών

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών η υπ’ αριθμ. 11/2018 (ΑΔΑ: 63ΨΧ465ΧΘ7-14Ξ) εγκύκλιος, με την οποία γνωστοποιείται στους αρμόδιους Φορείς η δημοσίευση του νόμου 4531/2018, στο ΦΕΚ 62/Α’/5-4-2018. Με βάση το άρθρο 31 του ανωτέρω νόμου τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας, οι οποίες και ισχύουν μετά τις 5-4-2018.

Σελίδες

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.