Νεα-ανακοινωσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων (εγγραφή σε δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία), στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2018-2019

Body: 

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., θεσμοθετημένος τεχνικός και επιστημονικός σύμβουλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την Αρ. Πρωτ.: 5180/14-6-2018 (ΑΔΑ: 9ΡΦΣ465ΖΩ5-ΕΔ2) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2018-2019, προσκαλεί: Τις μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή / και Τις μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία Άτομα (γυναίκες και άντρες) στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση, η επιμέλεια των παιδιών Άτομα που βρίσκονται σε χηρεία οι οποίοι/ες επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε Δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβασή τους στην εργασία, μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, καθώς και η ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες.
Κάθε ενδιαφερόμενη/ος για να συμμετάσχει στη παρούσα δράση πρέπει:
1. Να συμπληρώσει και να υποβάλει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ έως 3/7/2018 και ώρα 24:00, στον ιστότοπο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr), τη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής», η οποία υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό περί προσωπικών δεδομένων, η συμπλήρωση των στοιχείων αφορά αποκλειστικά και μόνον στην αιτούσα/αιτούντα. Κάθε ωφελούμενος/η μπορεί να υποβάλει μια και μοναδική αίτηση, βάσει ΑΦΜ, που θα δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή με τη διαπίστευση του TAXISnet.
Η Αίτηση Συμμετοχής των ενδιαφερομένων είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α και συνοδεύεται από τα Παραρτήματα 1 και 2 της εκδοθείσας πρόσκλησης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: Αίτηση Συμμετοχής – Δήλωση, που περιλαμβάνει το υποχρεωτικό σκέλος και το προαιρετικό, αυτό της δήλωσης προτίμησης για συγκεκριμένες Δομές. Έντυπο υποβολής ένστασης.
Για τη συμπλήρωση του εντύπου «Αίτηση Συμμετοχής - Δήλωση», απαραίτητη είναι η γνώση από τις ενδιαφερόμενες όλων των όρων, διαδικασιών και στοιχείων συμμετοχής, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην Πρόσκληση, τα οποία οι μητέρες θα πρέπει να δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
2. Να αποστείλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της «Αίτησης συμμετοχής – Δήλωσης» όπως αυτή έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά, στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (στις Διευθύνσεις που περιλαμβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί), ανάλογα με τη γεωγραφική προέλευση των αιτούντων μητέρων, μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier), μέχρι 3/7/2018, σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΤΟΥΣ 2018-2019. Ο κάθε σφραγισμένος φάκελος περιλαμβάνει μια μόνον αίτηση μαζί με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά. Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ορίζεται η 3/7/2018 και ώρα 24:00, βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier).

ΓΡΑΦΕΙΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α.
1. ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 10436, Αθήνα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΡΗΤΗΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ,ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ,ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τσιμισκή 27, Τ.Κ.54624, Θεσσαλονίκη
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αλ. Παπαναστασίου 33, 5ος όροφος - 41222 Λάρισα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 

Οι ωφελούμενες/νοι που θα ενταχθούν στην εν λόγω δράση θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: Να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές/τοί ή να είναι αυτοαπασχολούμενες/νοι ή να είναι άνεργες/οι, οι οποίες/οι διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ (αν έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου) ή την κατάσταση ανανεώσεων της κάρτας ανεργίας, όπως αυτή εκτυπώνεται από την επίσημη σελίδα του ΟΑΕΔ με τη χρήση του προσωπικού κλειδάριθμου ή όταν αφορά σε ειδικά ταμεία άλλο ισοδύναμο έγγραφο, που να πιστοποιεί την ανεργία.

Στις ανωτέρω ωφελούμενες/νους χορηγούνται «Αξίες Τοποθέτησης» (Voucher), που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης (ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ) ή των 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ), σύμφωνα με την κατάταξή τους ως προς το όριο της φτώχειας, όπως αυτό προσδιορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) για κάθε κατηγορία νοικοκυριού και αφορά στην έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών 2016. Συγκεκριμένα, κάθε ωφελούμενη/νος κατανέμεται:
(α) στο ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ, όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά του είναι μεγαλύτερο από το κατά τα ανωτέρω οριζόμενο όριο της φτώχειας
(β) στο οικείο ΠΕΠ, όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά του είναι ίσο ή μικρότερο από το κατά τα ανωτέρω οριζόμενο όριο της φτώχειας. Το όριο φτώχειας, όπως αυτό προσδιορίσθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2016, ορίζεται σε 4.500€ ετησίως για μονοπρόσωπα νοικοκυριά προσαυξανόμενο κατά : α) 50% για τον σύζυγο και για κάθε παιδί από 14 έως και 24 ετών και β) 30% για κάθε παιδί κάτω των 13 ετών.
Από την Πρόσκληση εξαιρούνται oι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α.
Σημειώνεται ότι από το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα εξαιρούνται όσοι έχουν προ- νήπια, παιδιά, εφήβους και άτομα με αναπηρία, οι οποίοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στην πρόσκληση, ανεξαρτήτως του ύψους του οικογενειακού εισοδήματος, της κατάστασης απασχόλησης ή και εργασιακής σχέσης και οικογενειακής κατάστασης, μόνο για την κατηγορία θέσης Β3 (Προ-νήπια με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών των Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας) και για την κατηγορία θέσης Δ1 (Παιδιά με αναπηρία ή/και έφηβοι ή/και άτομα με νοητική αναπηρία ή/και κινητική αναπηρία - ΚΔΑΠ- ΜΕΑ).
Η δράση υλοποιείται μέσα από κύκλο Πρόσκλησης διάρκειας 11 μηνών, που αντιστοιχεί στο σχολικό έτος 2018 - 2019 (από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 έως την 31η Ιουλίου 2019), όσο και η μέγιστη διάρκεια ισχύος της «αξίας τοποθέτησης» (voucher) για τους ωφελούμενους, που θα επιλεγούν.
Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, θα ισχύσουν κριτήρια μοριοδότησης για την επιλογή των ωφελουμένων, τα οποία θα είναι: α) Το χαμηλό ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. β) Η κατάσταση απασχόλησης, η εργασιακή σχέση και το είδος απασχόλησης. γ) Η ανεργία από τον Ο.Α.Ε.Δ. δ) Η οικογενειακή κατάσταση.
Η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων διεξάγεται από Επιτροπές και πραγματοποιείται βάσει συστήματος μοριοδότησης μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της Δράσης.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Υποβολή αιτήσεων μητέρων
Από 14.6.2018 έως 3.7.2018
Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων
22.7.2018
Υποβολή ενστάσεων
Από 23.7.2018 έως 25.7.2018
Οριστικά αποτελέσματα
29.7.2018
Εγγραφή στις δομές-Υπογραφή σύμβασης
Από 29.7.2018 έως 3.9.2018
Για περισσότερες πληροφορίες (απαιτούμενα δικαιολογητικά, κριτήρια και διαδικασία επιλογής ωφελούμενων, υποχρεώσεις φορέων/δομών- ωφελούμενων κλπ), μπορείτε να δείτε την πρόσκληση, σε μορφή pdf, στο διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. στην ιστοσελίδα:
https://www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2018/14062018_prosklis...
Επίσης, στο διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (www.eetaa.gr), μπορείτε να δείτε τις σχετικές με την πρόσκληση ανακοινώσεις, δείγμα αίτησης, έντυπο υποβολής ένστασης κλπ.

Πηγή: www.eetaa.gr

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.