Νεα-ανακοινωσεις

Πληροφορίες για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

Body: 

Θεσμικό πλαίσιο: 1. Νόμος 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 2. Y.A 61621/Δ5.2643/2016 (ΦΕΚ 56/Β/2017) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Aπό 10/2/2018, η υποβολή αιτήσεων προς το Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης (https://kalo.yeka.gr).

Η ενεργοποίηση της συγκεκριμένης πλατφόρμας αποτελεί βασικό εργαλείο που θα διευκολύνει τις συναλλαγές των φορέων του πεδίου με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μειώνοντας τους χρόνους εξέτασης και διεκπεραίωσης των αιτήσεων και εξοικονομώντας ανθρώπινους και υλικούς πόρους τόσο για τους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο, όσο και για την Δημόσια Διοίκηση.

Οι διαδικασίες οι οποίες υλοποιούνται μέσω της ειδικής διαδικτυακής πύλης είναι οι εξής: i. Εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (αρ.9- 12,17-18, 23-24 της Υ.Α ) ii. Χορήγηση Πιστοποιητικού Μέλους (αρ.16, 21,27 της Υ.Α )) iii. Χορήγηση βεβαιώσεων καταχώρησης τροποποιήσεων στοιχείων του Φορέα (Καταστατικού ή Οργάνου Διοίκησης) (αρ.13,19,25 της Υ.Α ) iv. Χορήγηση βεβαιώσεων ιστορικού μεταβολών (βεβαίωση τροποποιήσεων Καταστατικού, σύνθεσης Οργάνου Διοίκησης, μη λύσης-μη εκκαθάρισης) v. Χορήγηση βεβαιώσεων διαγραφής από το Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. (αρ.14-15,20,26 της Υ.Α ).

Οι παραπάνω διαδικασίες συμπεριλαμβάνουν την υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, την διαχείριση της αίτησης από την Δ/νση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και την έκδοση και κοινοποίηση στον αιτούντα της απάντησης.

Δυνατότητα χρήσης της ειδικής διαδικτυακής πύλης έχουν όλοι οι πολίτες, εφ’ όσον έχουν ήδη πιστοποιηθεί στο σύστημα. Για την πιστοποίηση στο σύστημα, χρησιμοποιείται η διαδικασία και οι κωδικοί πιστοποίησης στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (taxisnet). Ειδικότερα, η πρόσβαση των υφιστάμενων Φορέων Κ.ΑΛ.Ο στην γίνεται με την χρήση των κωδικών που ήδη διαθέτουν από την Γ.Γ.Π.Σ (taxisnet).

Για τους υπό σύσταση φορείς (Κοιν.Σ.Επ, Συνεταιρισμοί Εργαζομένων), κατά την φάση της υποβολής αίτησης εγγραφής (και πρόσθετων στοιχείων εγγραφής), η πρόσβαση γίνεται με χρήση των αντίστοιχων κωδικών του φυσικού προσώπου (μέλους ή εκπροσώπου του υπό σύσταση Φορέα) που υποβάλει την αίτηση.

Στην πύλη διατίθενται αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης καθώς και Πρότυπα Καταστατικά για την διευκόλυνση των Φορέων.

Επισήμανση: Οι βεβαιώσεις που εκδίδονται και χορηγούνται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω της ειδικής διαδικτυακής πύλης, αποτελούν διοικητικά έγγραφα και είναι έγκυρα για κάθε χρήση από τους ενδιαφερομένους.

Πηγή: www.ypakp.gr

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.