Άρθρο

Νομοθεσία

  Περιγραφή νομικού κειμένου Εθνικό Πρόγραμμα Αριθμός νομικού κειμένου Φ.Ε.Κ. Δημοσίευσης Επισυναπτόμενο αρχείο
  Πιστοποίηση Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικης Φροντίδας του Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και ΜΚΟ Εθελοντικού Χαρακτήρα - Κ.Υ.Α. Αριθ. Γ.Π:Π(2)γ/οικ. 34029/22-03-2012 Αρ.Φ. 1163, τ. Β, 10-04-2012 file1.pdf
  Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις - Νόμος υπ. Αριθ. 2646/15-10-98 Αρ.Φ. 236, τ. Α, 20-10-98 file2.pdf
  Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων,των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας,της πορνογραφίας ανηλίκων και γενικότερα της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και αρωγή στα θύματα των πράξεων αυτών Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες  Υ.Α. Αριθμ. 3064 Αρ. Φ. 248, τ. Α, 15-10-2002 file4.pdf
  Προστασία και αρωγή στα θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 249, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα, κατά το άρθρο 12 του Ν.3064/2002 (ΦΕΚ Α' 248) Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες  Π.Δ. υπ. Αριθμ. 233 Αρ. Φ. 204, τ. Α, 28-8-2003 file5.pdf
  Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την προστασία και αρωγή των θυμάτων εμπορίας ανηλίκων Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες  Νόμος υπ. Αριθμ. 3692 Αρ. Φ. 173, τ .Α, 25-8-2008 file6.pdf
  Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες  Νόμος υπ. Αριθμ. 4251 Αρ. Φ. 80, τ. Α, 1-4-2014 file7.pdf
  Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες  Νόμος υπ. Αριθμ. 4198 Αρ. Φ. 215, τ. Α, 11-10-2013 file8.pdf
  Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες  Νόμος υπ. Αριθμ. 3386 Αρ. Φ. 212, τ. Α,  23-8-2005 file9.pdf
  Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες  Νόμος υπ. Αριθμ. 3875 Aρ. Φ. 158, τ. Α, 20-9-2010 file10.pdf
  Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρόθεση (Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2004/80/ΕΚ του συμβουλίου της Ευρωπαικής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2004) και άλλες διατάξεις  Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες  Νόμος υπ. Αριθμ. 3811 Αρ. Φ. 231 τ. Α, 18-12-2009 file11.pdf
  Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας Ανθρώπων Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες  Νόμος υπ. Αριθμ. 4216 Αρ. Φ. 266, τ. Α, 10-12-2013 file12.pdf
  Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την ενίσχυση της τριμερούς συνεργασίας για την καταπολέμηση του εγκλήματος και ιδιαίτερα του διασυνοριακού εγκλήματος μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες  Νόμος υπ. Αριθμ. 2814 Αρ. Φ. 69, τ. Α, 10-3-2000 file13.pdf
  Κύρωση της Συμφωνίας περί Συνεργασίας για την πρόληψη και την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και του προσαρτημένου σ' αυτήν Καταστατικού Χάρτη οργάνωσης και λειτουργίας του Περιφερειακού Κέντρου της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Κέντρο S.E.C.I.) για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες  Νόμος υπ. Αριθμ. 2865 Αρ. Φ. 271, τ. Α, 19-12-2000 file14.pdf
  Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών που μετέχουν στην Οικονομική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου για συνεργασία στην καταπολέμηση του εγκλήματος και ιδιαίτερα των οργανωμένων μορφών του  Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες  Νόμος υπ. Αριθμ. 2925 Αρ. Φ. 138, τ. Α, 27-6-2001 file15.pdf
  Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της δημοκρατίας της Τουρκίας για τη συνεργασία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Τουρκίας για την καταπολέμηση του εγκλήματος ιδιαίτερα της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και της λαθρομετανάστευσης.  Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες  Νόμος υπ. Αριθμ. 2926 Αρ. Φ. 139, τ. Α, 27-6-2001 file16.pdf
  Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Δημοκρατίας της Αλβανίας σχετικά με την εφαρμογή της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας περί συνεργασίας των Υπουργείων Δημόσιας Τάξης αυτών σε θέματα   αρμοδιότητάς τους  Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες  Νόμος υπ. Αριθμ. 3962 Αρ. Φ. 98, τ. Α, 29-4-2011 file17.pdf
  Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες  Νόμος υπ. Αριθμ. 2952 Αρ. Φ. 248, τ. Α, 22-10-2001 file19.pdf
  Ορισμός Αστέγου Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες  Νόμος υπ. Αριθμ. 4052, Άρθρο 29 Αρ. Φ. 41, τ. Α, 1-3-2012 file22.pdf
  Ανάθεση του Συστήματος Διαχείρισης Αιτημάτων Στέγασης των αιτούντων άσυλο αλλοδαπών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες  Υ.Α. Αριθμ. Π2δ/Γ.Π. 93510 Αρ. Φ. 2016, τ. Β, 9-9-2011 file23.pdf
  Παροχή προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες  Π.Δ. υπ. Αριθμ. 80 Αρ. Φ. 82, τ. Α, 14-4-2006 file24.pdf
  Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη (ΕΕL 31/6.2.2003) Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες  Π.Δ. υπ. Αριθμ. 220 Αρ. Φ. 251, τ. Α, 13-11-2007 file25.pdf
  Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) από ιδιώτες κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και Μ.Φ.Η. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Ηλικιωμένοι Υ.Α. Αριθμ. Π1γ/οικ. 81551/25-06-2007 Αρ. Φ. 1136, τ. Β, 06-07-2007 file3.pdf
  Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις Οικογένεια παιδί και νεότητα Νόμος υπ. Αριθμ. 3500 Αρ. Φ. 232, τ. Α, 24-10-2006 file18.pdf
  Για την κύρωση της Σύμβασης των Ενωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών Οικογένεια παιδί και νεότητα Νόμος υπ. Αριθμ. 1342 Αρ. Φ. 39, τ. Α, 1-4-1983 file20.pdf
  Μετταρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις Οικογένεια παιδί και νεότητα Νόμος υπ. Αριθμ. 3719 Αρ. Φ. 241, τ. Α, 26-11-2008 file21.pdf
  Αναπροσαρμογή του ύψους της παρεχόμενης οικονομικής ενίσχυσης σε ανάδοχες οικογένειες από τις μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας: Αναρρωτήριο Πεντέλης, Παιδόπολη «Άγιος Ανδρέας» Καλαμακίου, Κέντρο Βρεφών «Η Μητέρα». Οικογένεια παιδί και νεότητα Κ.Υ.Α. Αριθμ. Π1α/Γ.Π. οικ. 92798 Αρ. Φ. 1163,28 τ. Β, 28-08-2006 file26.pdf
  Οργάνωση και λειτουργία του θεσμού της αναδοχής ανηλίκων. Οικογένεια παιδί και νεότητα Π.Δ.ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 86 Αρ. Φ.114, τ. Β, 16-06-2009 file27.pdf
  Τήρηση Εθνικού Μητρώου Αναδόχων Ανηλίκων Οικογένεια παιδί και νεότητα Κ.Υ.Α. Αριθμ. Δ27/ΓΠ.οικ. 22560/891 Αρ. Φ.3692, τ. Β, 31-12-2014 file28.pdf
  Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου "Υιοθεσία, επιτροπεία και αναδοχή ανηλίκου, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων και συναφείς ουσιαστικές, δικονομικές και μεταβατικές διατάξεις"  Οικογένεια παιδί και νεότητα Ν. 2447 Αρ. Φ. 278, τ. Α, 30-12-1996 file29.pdf
  Υπηρεσίες και οργανώσεις για τη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας σε υιοθεσίες ανηλίκων και για την πραγματοποίηση υιοθεσιών ανηλίκων και διαδικασία προπαρασκευής και πραγματοποίησης των εν λόγω υιοθεσιών Οικογένεια παιδί και νεότητα Π.Δ.226 Αρ. Φ. 190, τ. Α, 20-09-1999 file30.pdf
  Τήρηση του Εθνικού Μητρώου Υιοθεσιών από το Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας Οικογένεια παιδί και νεότητα Κ.Υ.Α. Αριθμ.Π1α/ΓΠ.οικ.63501 Αρ. Φ. 965, τ. Β, 28-06-2004 file31.pdf
  Συντονισμός δράσεων και υπηρεσιών
παιδικής προστασίας.
Οικογένεια παιδί και νεότητα Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ. 49540 Αρ. Φ. 877, τ. Β, 17-05-2011 file32.pdf
  Εθνικό Μητρώο Παιδικής Προστασίας και  Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας Οικογένεια παιδί και νεότητα Ν. 3961 (Άρθρο 8) Αρ. Φ. 97, τ. Α, 29-04-2011 file33.pdf
  Λειτουργία Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης- σύσταση ¨Εθνικής Γραμμής Παιδικής Προστασίας¨- συντονισμός και δράση με αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές και Ομάδες Προστασίας Ανηλίκων, για την άμεση κοινωνική προστασία των σε κίνδυνο ευρισκομένων ανηλίκων Οικογένεια παιδί και νεότητα Εγκύκλιος Αρείου Πάγου Αριθμ. 3/2012 Εγκ. Αρ.Πάγου 3/2012-04/07/2012 file34.pdf
  Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του παιδιού Οικογένεια παιδί και νεότητα Ν. 2101 Αρ. Φ. 192, τ. Α, 02-12-1992 file35.pdf

e-pronoia - Για τον πολίτη

 

Newsletter

Παρακαλώ εισάγετε το e-mail σας.
Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.