Άρθρο

Καλωσήρθατε στο e-pronoia

Το έργο βρίσκεται στη φάση της παραγωγικής λειτουργίας και αναμένεται σταδιακά η υποδοχή αιτημάτων.

Τι είναι το «e-pronoia για τον πολίτη»;

Είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών.

Ποια είναι η ταυτότητα του έργου;

Το έργο εντάσεται στο Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013, Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση, με εποπτεύουσα αρχή, αρχικά το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και διάδοχο το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Π2α/Γ.Π.:οικ 59597, 27-5-11, το Ε.Κ.Κ.Α. ορίζεται ως Κύριος του Έργου και Φορέας Λειτουργίας, ενώ η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. είναι ο Δικαιούχος του Έργου, εώς και την παράδοσή του. Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στα 1.074.395,16 €.

Πως υλοποιήθηκε το έργο;

Το έργο υλοποιήθηκε από το Ε.Κ.Κ.Α. με την ενεργό συμμετοχή και την συνδρομή εκπροσώπων από τη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας, από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του εποπτεύοντος Υπουργείου (Δ/νση Προστασίας Οικογένειας, Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης & Αλληλεγγύης, Δ/νση Προστασίας Ατόμων με αναπηρία), καθώς και εκπροσώπων από τα 13 Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών και το Κέντρο Εκπαιδεύσεως & Αποκαταστάσεως Τυφλών.

Σε κάθε φάση του έργου το παραγώμενο υλικό τέθηκε προς διαβούλευση και συζήτηση (πχ στάλθηκε σε κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων, κλπ), ώστε το τελικό προίόν να είναι το αποτέλεσμα μιας ευρύτερης συνεργασίας και σύνθεσης των φορέων του προνοιακού χώρου.

Ποιος ήταν ο χρόνος υλοποίησης του έργου;

Η υλοποίηση του «e-pronoia για τον πολίτη» άρχισε στις 7/02/2014 όταν υπογράφτηκε η Σύμβαση του Έργου με τον Ανάδοχο και ολοκληρώνεται 11/11/2015.

Ποιους αφορά το έργο;

Το έργο αφορά πρωτίστως όλους τους εξυπηρετούμενους από το προνοιακό σύστημα, καθώς και όλους τους Φορείς (ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ) και τις Υπηρεσίες πρόνοιας του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας, αρμοδιότητας του Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αλλά και αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων.

Ποιος είναι ο σκοπός έργου;

Σκοπός του έργου είναι η ενδυνάμωση του «Κοινωνικού Δικτύου» της χώρας, ο συντονισμός των δράσεων και των φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας για την ανάπτυξη και παροχή προηγμένων, προσβάσιμων on line Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, ο οποίος θα μπορεί να βρει την κατάλληλη στιγμή, στο κατάλληλο σημείο την ενδεδειγμένη και αποτελεσματική κοινωνική στήριξη που χρειάζεται. Επιπλέον, η ηλεκτρονική διακυβέρνση του τομέα της Πρόνοιας και η υποστήριξη της επιτελική λειτουργίας του Υπουργείου.

Πόσοι και ποιοι είναι οι άξονες του Έργου;

Το έργο περιλαμβάνει 5 Υποσυστήματα, διακριτά μεταξύ τους βάσει της λειτουργίας τους και των υπηρεσίων που προσφέρουν:

 • Ηλεκτρονική πλατφόρμα Διασύνδεσης και Διαδραστικότητας Υπηρεσιών Πρόνοιας (Η.Δ.Δ.Υ.Π.) διαχειρίζεται το Μητρώο των Φορέων Παροχής Κοινωνικής Πρόνοιας
 • Εθνικό Κέντρο Αναφοράς και Παρακολούθησης δραστηριοτήτων κοινωνικής αλληλεγγύης (Ε.Κ.Α.Π.) για το παιδί. Τήρηση και Διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Παιδικής Προστασίας και των επι μέρους Μητρώων που προκύπτουν από τα στοιχεία του Ε.Κ.Α.Π., όπως Εθνικό Μητρώο Υιοθεσιών,  Εθνικό Μητρώο Αναδόχων Ανηλίκων, Εθνικό Μητρώο παιδιών σε κίνδυνο, Εθνικό Μητρώο παιδιών σε προστατευμένη φιλοξενία, κλπ
 • Διαχείριση Αιτημάτων εξυπηρετουμένων και άμεση λήψη απαντήσεων για σειρά αιτημάτων Ε.Κ.Α.Π. δίνει τη δυνατότητα On-line υποβολής αιτημάτων σε πολίτες και Φορείς
 • Πληροφόρηση Διοίκησης και αναφορές (M.I.S. – Reporting) μας παρέχει στατιστικά στοιχεία  και δείκτες αξιολόγησης.
 • Διαδικτυακή Πύλη Πρόνοιας (Δ.Π.Π.) και ηλεκτρονικές υπηρεσίες πρόνοιας αποτελεί το κεντρικό σημείο πρόσβασης στα υποσυστήματα, τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τις πληροφορίες του e-pronoia

Τι είναι η ψηφιοποίηση;

Στα πλαίσια του έργου και με γνώμονα την επαρκέστερη εξυπηρέτηση των πολιτών, την άμεση παροχή των στοιχείων που αιτούνται πχ παροχή Βεβαίωσης Φιλοξενίας σε ΜΚΦΠ, αλλά και με στόχο την διαφύλαξη, έναντι καταστροφών, το αρχείο που τηρείται στις 31 εν λειτουργία κρατικές Δομές παιδικής προστασίας, καθώς και το αρχείο Δομών που δεν υφίστανται πλέον, γίνεται ηλεκτρονικό. Για κάθε φάκελο καταχωρούνται πληροφορίες και σαρώνονται έγγραφα, που σχετίζονται με το κοινωνικό ιστορικό του ανηλίκου και το καθεστώς κοινωνικής προστασίας του.

Τι υπηρεσίες προσφέρει κάθε Υποσύστημα του έργου;

Το Υποσύστημα Ηλεκτρονικής Διασύνδεσης και Διαδραστικότητας των Υπηρεσιών Πρόνοιας -Η.Δ.Δ.Υ.Π διαχειρίζεται το Μητρώο των Φορέων Παροχής Κοινωνικής Πρόνοιας, καθώς και την εφαρμογή «ενιαίου συστήματος διαρκούς αξιολόγησης της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών. Ενδεικτικά, τα στοιχεία που καταχωρούνται αφορούν στην ταυτότητα του Φορέα, στις Δομές που διαθέτει, στις υπηρεσίες που παρέχει, στον πληθυσμό που εξυπηρετεί, στους πόρους του, κλπ

Με άλλα λόγια μέσω του Υποσυστήματος ΗΔΔΥΠ:

 • Γνωρίζουμε ποιος φορέας παρέχει ποιες υπηρεσίες και σε ποια άτομα, διευκολύνεται δηλαδή η αναζήτηση πληροφοριών για τους προνοιακούς Φορείς
 • Γνωρίζουμε τη διασπορά των υπηρεσιών στην επικράτεια, την επικάλυψη ή την απουσία εξειδικευμένων προνοιακών υπηρεσιών, με συνέπεια να διευκολύνεται ο ορθολογικός σχεδιασμός προνοιακών δράσεων, η εξαγωγή, τεκμηριωμένων και ολοκληρωμένων εθνικών στατιστικών και κοινωνικών δεικτών
 • Διευκολύνεται επίσης, η επικοινωνία μεταξύ των Φορέων, η επιστημονική έρευνα, η προβολή των Φορέων, κλπ

Το Υποσύστημα Εθνικό Κέντρο Αναφοράς και Παρακολούθησης Δραστηριοτήτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το παιδί (Ε.Κ.Α.Π.) αφορά στα εξής:

 1. Λειτουργία ηλεκτρονικού φακέλου παιδιού, ο οποίος περιλαμβάνει on-line καταγραφή στοιχείων, δημιουργία και επισύναψη εγγράφων, από την 1η επαφή ενός παιδιού με μια προνοιακή υπηρεσία μέχρι και την ενηλικίωσή του. Με αυτό τον τρόπο, παρακολουθείτε όλη η πορεία των παιδιών στο προνοιακό σύστημα και γενικότερα οι μεταβολές στο καθεστώς κοινωνικής προστασίας των παιδιών.
 2. Τήρηση και Διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Παιδικής Προστασίας και των επι μέρους Μητρώων που προκύπτουν από τα στοιχεία του Ε.Κ.Α.Π., όπως Εθνικό Μητρώο Υιοθεσιών,  Εθνικό Μητρώο Αναδόχων Ανηλίκων, Εθνικό Μητρώο παιδιών σε κίνδυνο, Εθνικό Μητρώο παιδιών σε προστατευμένη φιλοξενία, Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Αναδόχων & Θετών Γονέων, κλπ

Επισημαίνεται ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διαφύλαξη του απόρρητου και της εμπιστευτικότητας της πληροφορίας σε κάθε επίπεδο, με κρυπτογράφηση των στοιχείων, καθώς και με αυστηρό προσδιορισμό διαφορετικών επιπέδων πρόσβασης, ανάλογα με την αρμοδιότητα κάθε υπηρεσίας ή/και επαγγελματία.

Με άλλα λόγια μέσω του Υποσυστήματος ΕΚΑΠ…

 • Γνωρίζουμε κάθε νέο αίτημα για κοινωνική προστασία ανηλίκου
 • Γνωρίζουμε ποιο παιδί βρίσκεται που, εντός του προνοιακού συστήματος, καθώς και την ιστορική πορεία κάθε παιδιού στο προνοιακό σύστημα
 • Διευκολύνεται η ανταπόκριση σε επείγουσες καταστάσεις, ο συντονισμός των Φορέων παιδικής προστασίας και αποτρέπεται η ταυτόχρονη εμπλοκή φορέων σε μία υπόθεση και η επικάλυψη,
 • Δευκολύνεται επίσης η ανάπτυξη προγραμμάτων παιδικής προστασίας, και η τήρηση Εθνικών Μητρώων και εθνικών στατιστικών

Το Υποσύστημα Διαχείρισης Αιτημάτων ΕΚΑΠ, δίνει τη δυνατότητα On-line υποβολής αιτημάτων σε πολίτες και Φορείς όπως πχ. Αναφορά για «Παιδί σε Κίνδυνο», Αίτηση Βεβαίωσης Φιλοξενίας σε ΜΚΦΠ, Αίτηση για εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Αναδοχή/Υιοθεσία παιδιού, Αίτηση Βεβαίωσης ανάδοχης οικογένειας, Αίτησης παροχής εθελοντικής εργασίας, κλπ

Όλα τα αιτήματα ΕΚΑΠ θα είναι προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες αρκεί πρώτα να έχουν εγγραφεί στη διαδικτυακή πύλη (user registration) και να έχουν ταυτοποιηθεί για να αποφεύγονται οι κακόβουλες αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις

Το Υποσύστημα MIS και Reporting (αναφορές) αντλεί τις πληροφορίες από τα άλλα υποσυστήματα του έργου και μέσω της ανάλυσης και επεξεργασίας, μας παρέχει, μέσω καλαίσθητων διεπαφών, δυναμικών αναφορών και interactive οθονών, στατιστικά στοιχεία και δείκτες αξιολόγησης.

Το Υποσύστημα Διαδικτυακής Πύλης Πρόνοιας (ΔΠΠ) αποτελεί το κεντρικό σημείο πρόσβασης στα υποσυστήματα, τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τις πληροφορίες του e-pronoia, και περιλαμβάνει:

 • Πληροφορίες για Φορείς και Υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και προστασίας, με δυνατότητα γεωγραφικής ή θεματικής αναζήτησης ή άλλης πρόσφορης σύγχρονης μεθόδου
 • Πληροφορίες για την προνοιακή νομοθεσία, ορολογία, στατιστικά στοιχεία, έρευνες, νέα και ανακοινώσεις, κλπ
 • Δυνατότητα on line υποβολής αιτημάτων και εξυπηρέτησης των πολιτών από τις ανωτέρω Υπηρεσίες
 • Δυνατότητα κοινωνικής δικτύωσης μεταξύ πολιτών, επωφελούμενων των υπηρεσιών, επιστημονικής κοινότητας και προνοιακών υπηρεσιών

 

Αναγκαία συνθήκη για να επιτευχθούν όλα αυτά είναι η ενεργός συμμετοχή και σύνδεση με το e-pronoia, όλων των προνοιακών φορέων και υπηρεσιών.

e-pronoia - Για τον πολίτη

 

Newsletter

Παρακαλώ εισάγετε το e-mail σας.
Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.