Νεα-ανακοινωσεις

Ενημερωτικό κείμενο της Διεύθυνσης Σημάτων, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ/2016/679 για την προστασία προσωπικών δεδομένων

Body: 

Στις 25 Μαϊου 2018 τέθηκε σε εφαρμογή από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός 2016/679 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ».

Για την συμμόρφωση προς τον Κανονισμό, η Διεύθυνση Σημάτων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή έχει συντάξει ενημερωτικό κείμενο για την πληροφόρηση των καταθετών/ δικαιούχων σημάτων σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος κατ’ εφαρμογή του Ν. 4072/2012 ως τροποποιήθηκε.

Το κείμενο αυτό κοινοποιείται προς τους ενδιαφερομένους με κάθε πρόσφορο τρόπο και πρέπει να συνοδεύει, υπογραμμένο από τον καταθέτη ή δικαιούχο σήματος, κάθε έγχαρτη αίτηση σχετικά με το σήμα, εφόσον ο καταθέτης ή δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο.

Υπογραμμίζεται ότι το ενημερωτικό κείμενο θα υπογράφεται μόνο από τον καταθέτη ή δικαιούχο του σήματος που αφορά η έγχαρτη αίτηση, δηλαδή δεν θα γίνονται δεκτές υπογραφές αντικλήτων ή πληρεξουσίων. Σε περίπτωση μεταβίβασης σήμα-τος, το ενημερωτικό κείμενο θα υπογράφεται από τον νέο δικαιούχο αυτού.

Η Υπηρεσία δεν θα προβαίνει σε ικανοποίηση των έγχαρτων αιτήσεων αν δεν συνοδεύονται από το ενημερωτικό κείμενο με το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή του καταθέτη ή δικαιούχου – φυσικού προσώπου. Για την διευκόλυνση των πολιτών που προβαίνουν σε έγχαρτη αίτηση, το ενημερωτικό κείμενο, υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα γίνεται δεκτό και μέσω ταχυδρομείου, τηλεομοιoτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως συνημμένο αρχείο PDF.

Για τους καταθέτες αιτήσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, θα ακολουθηθεί διαφορετική διαδικασία ενημέρωσης.

Πηγή: http://84.205.192.59/category/emporika-simata-anakoinoseis

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.